Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

 FARNÍ AKTUALITY

OHLÁŠKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UHŘÍNĚVES

29. neděle v mezidobí

17. říjen – 24. říjen 2021

 Pravidelný program:

 • Mše svaté tento týden jsou podle pravidelného pořádku.  Navíc jsou ranní mše svaté v 6.30 hod. v Uhříněvsi - vždy v úterý a ve čtvrtek.
 • Příští neděli, 24. října, slavíme misijní neděli. V Uhříněvsi v 9.30 hod. bude udělovaná panem biskupem Zdenkem Wasserbauerem svatost biřmování. Prosíme, aby nechat místo v prvních lavicích pro biřmovance a jejích rodiny.
 • Na Misijní neděli při všech bohoslužbách se bude konat účelová sbírka na misie. 

Svátky tento týden

18. října – pondělí, svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

 Mše svaté v tomto týdnu:

18. října – pondělí Uhříněves 18.00 hod.

19. října – úterý Uhříněves 6.30; Dubeček 18.00 hod. 

20. říjnastředa Uhříněves 18.00 hod.

21. října – čtvrtek  Uhříněves 6.30; Kolovraty v 18.00 hod.

22. říjen – pátek 18.00 hod.

23. říjen  – sobota  Uhříněves 8.00 hod.,

                   Královice 18.00 hod. – mše s nedělní platností

24. říjen  –  Misijní neděle

Dubeček 8.00 hod.

Uhříněves 9.30

Kolovraty 11.30 hod.

Uhříněves 18.00

 

Aktuality:

 1. Ohlášky pro biřmovance a jejich rodiče:
  • Příprava na biřmování  se koná v úterý ve 20.00 hod (pro skupinu z pátku) a ve středu v 19.30 hod.
  • Příprava (nácvik na slavnost biřmovaní) a svátost smíření  se bude konat v sobotu před biřmováním 23.10.2021 v 9.00 hod.
 2. Nácvik ministrantů na slavnost biřmování se koná v sobotu 23.10 v 13.30 hod v kostele v Uhříněvsi. 

 3. Příprava dospělých na křest a ostatní svatosti se koná na faře ve středu v 17.30 hod. Pozor: tento tyden 20. října přiíprava nebude!

 

 

 • Živý růženec - rozpis desátků na říjen 2021. 

  

Poděkování

Děkujeme všem, kteří podporují finančně naší farnost svými dary na náš farní účet: 289665379/0800. Prosíme všechny, kteří chtějí  touto cestou pomoc farností, aby dali poznámku „dar“ anebo variabilní symbol 111 pro usnadnění vyúčtovaní.

  

náročný úkol vyžaduje mnoho síly

 

Každý človek na zvládnutie náročnej úlohy potrebuje veľa vnútornej i fyzickej sily. Aby vystúpil na vysoký končiar potrebuje okrem dobrej fyzickej kondície aj silnú motiváciu. Taktiež je nevyhnutné aj dobré zázemie, výstroj, pomoc priateľov…

Podobne je to aj v iných oblastiach nášho života. Aby som dosiahol úspech v štúdiu, dokončil školu alebo postavil dom, musím pre to sám niečo spraviť, musím to chcieť. Ale potrebujeme aj pomoc nášho okolia. Ak sú prekážky alebo ťažkosti väčšie, potrebujeme pomoc blízkeho človeka alebo aspoň jeho povzbudenie.

Všetci sledujeme, čo sa píše a hovorí o Cirkvi a kňazoch. Bola by to zaujímavá štúdia, keby sa niekto venoval spôsobu a úmyslom, s akým sa toto robí. Kňaz sa v očiach mnohých ľudí stáva doslova negatívnou postavou a kňazstvo dokonca škodlivým poslaním. Musíme si priznať, že kňazi robia chyby, dokážu aj oni zlyhať. To nemôžeme žiaľ poprieť. Avšak mnohé chyby sú zveličené, neobjektívne. Veľa sa povie a popíše s úmyslom poškodiť Cirkev, znehodnotiť kňazstvo v očiach ľudí. Vnímame, ako sa v posledných rokoch menej mladých ľudí rozhoduje pre kňazstvo. So smútkom konštatujeme, aké to bolo pred tridsiatimi rokmi. Povolaní bolo dosť. Dnes je povolaní menej.

Ak veríme, že povoláva Boh, tak musíme veriť, že Boh sa neunavil. Boh dnes nepovoláva menej. Možno je to naopak. Problém však bude práve v atmosfére, ktorá je okolo nás. Povolanie potrebuje, aby ho niekto prijal, aby v mladom človeku dozrelo na jasné rozhodnutie nasledovať Ježiša Krista. Ak je však prostredie negatívne naladené, ak počuje mladý človek len zlé o Cirkvi a kňazoch, ťažko sa mu rozhoduje pre duchovné povolanie. Veľa mladých ľudí žije a vyrastá aj v rodine, ktorá je neveriaca alebo je naladená protikresťansky. Koľko mladých ľudí /a nielen mladých/, sa hanbí za svoju vieru.

Aby človek v tomto prostredí počul hlas Boží, aby prijal pozvanie nasledovať ho, potrebuje pomoc. V tomto zmysle nám treba veľmi intenzívne vnímať Ježišovu výzvu: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Modliť sa za duchovné povolania je veľmi dôležitá úloha veriaceho človeka. Modlime sa za mladých ľudí, ktorých Boh povoláva, aby mali odvahu vystúpiť z radu a byť iní. Prosme, aby mali silu ísť s Kristom, aj keď to znamená ísť neraz proti prúdu. Potrebujú k tomu veľkú silu. My im ju môžeme vyprosiť našou modlitbou. Prežívame mesiac október, mesiac svätého ruženca. Medzi naše dobré úmysly začleňme aj úmysel za duchovné povolania, za mladých ľudí, aby napriek negatívnej atmosfére okolia mali odvahu otvoriť sa pre Ježišovo volanie.

[převzato z verbisti.sk]

 
Nahoru