Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

 FARNÍ AKTUALITY

OHLÁŠKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UHŘÍNĚVES

1. nedělě adventní

28. listopadu – 5. prosince 2021

 Pravidelný program

 1. Program bohoslužeb na adventní dobu:

  Od pondělí do pátku bude každé ráno rorátní mše svatá v Uhříněvsi v 6.30 hod. (Prosíme neparkovat ráno před kostelem – parkoviště je vyhrazeno pro školu).

  V sobotu bude rorátní mše sváta v 8.00 hod. v Uhříněvsi. V neděli roráty nejsou.

  V pondělí v 18.00 hod. zveme rodiny a naši mládež ze všech skupinek na rorátní mši svatou v Uhříněvsi. Prosíme, abyste se zúčastnili této mše svaté, podle svých možností, a ideálně s lampičkami. Během adventní doby se nebudeme modlit obvyklé pondělní nešpory.

  I ve čtvrtek v 18.00 hod. je pak rorátní mše svatá, tentokrát v Kolovratech – a i zde pro rodiny s dětmi a mládež, a podobně i zde prosíme o světélka ve vhodných nosičích, tj. o lampičky, chráněné svícínky apod.

  Večerní mše svaté v úterý, pátek, sobotu a nedělní bohoslužby jsou beze změn. 

 2. 3. prosince, o prvním pátku v měsíci, bude adorace od 17.00 hod. s příležitostí ke zpovědi v Uhříněvsi. 

 3. Příští neděli je druhá neděle adventní. Při všech bohoslužbách proběhne tzv. Mikulášská - účelová - sbírka na bohoslovce. 

Svátky tento týden

30. listopadu, úterý – památka sv. Ondřeje, apoštola, patrona kostela  v Kolovratech; poutní mše svatá bude ve čtvrtek, 2. listopadu, v kolovratském kostele večer v 18.00 hod.

3. prosince, pátek – památka sv. Františka Xaverského, kněze

 

Mše svaté v tomto týdnu:

29. listopadu – pondělí  Uhříněves  6.30 hod. rorátní

                                                       18.00 hod. rorátní pro rodiny s dětmi a mládež

30. listopadu – úterý Uhříněves 6.30 hod. rorátní

                                   Dubeček 18.00 hod. 

1. prosincestředa Uhříněves  6.30 hod. rorátní

                                 Uhříněves 18.00 hod.

2. prosince – čtvrtek  Uhříněves 6.30 hod. rorátní

                                    Kolovraty v 18.00 hod. rorátní pro rodiny s dětmi a mládež

3. prosince – pátek Uhříněves  6.30 hod. rorátní

                                Uhříněves18.00 hod.

4. prosince  – sobota  Uhříněves 8.00 hod. rorátní

                   Královice 16.00 hod. – mše s nedělní platností

5. prosince  – 2. neděle adventní

Dubeček 8.00 hod.

Uhříněves 9.30

Kolovraty 11.30 hod.

Uhříněves 18.00

 

Aktuality:

 1. Pondělní setkání dětí a  mladší mládeže přes adventní dobu začíná rorátní mší svatou v 18.00 hod. a pokračuje po mši na faře.

 2. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili informační schůzky o synodě. Rozdělili jsme se do dvou skupin. První setkání první skupiny je v úterý 30 listopadu ve 20.00 hod. na faře a druhé skupiny pak v pátek 10. prosince v 19.00 hod., také na faře. Kdo se nemohl zúčastnit minulé úterý a má zájem se diskusi o synodální cestě zúčastnit, může se připojit. 

 3. Adventní duchovní obnovu v naší farnosti s možností sv. zpovědi  plánujeme na sobotu 11. prosince dopoledne v kostele v Uhříněvsi. Duchovní obnovu povede P. Jakub Berka, premonstrát, farář kostela Svaté Ludmily na Vinohradech.  Podrobnosti ohlásíme příště. 

 4. Městská část Praha 22 pořádá akci: Vánoční dárky - vítaná pomoc pro sociálně slabé rodiny s dětmi. Vzhledem k tomu, že se v posledních týdnech zvyšuje počet rodin s dětmi, které jsou kvůli zdražování a problémům s energiemi ve složité finanční situaci, žádáme naše občany o pomoc... Přispějte dárkem pro děti různého věku z těchto sociálně slabších rodin. Předat dárky je možné pouze v úřední dny a hodiny na odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Budete-li balíček balit, označte, prosím, že je např. "pro holčičku, kolem 6 let" apod. Ulehčí to práci nám a snáze si radost najde ty pravé. Podrobností na stránce MČ 22.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19.

Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví.

 

Modlitba za průběh synody

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni v tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
 
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť aby předpojatost ovlivnila naše číny.
 
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
 
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém nístě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
 
Amen

 

 • Živý růženec - rozpis desátků na listopad 2021. 

  

Poděkování

Děkujeme všem, kteří podporují finančně naší farnost svými dary na náš farní účet: 289665379/0800. Prosíme všechny, kteří chtějí  touto cestou pomoc farností, aby dali poznámku „dar“ anebo variabilní symbol 111 pro usnadnění vyúčtovaní.

  

Hlavní otázky pro synodální konzultační setkání

 Tato synoda předkládá následující základní otázku: Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější?  Při hledání odpovědi na tuto základní otázku jsou nám nabídnuta následující konkrétnější témata k uvažování, sdílení a rozlišování v pracovních skupinách:

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ

V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě. Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“?

Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou? Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě? Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni na okraji?

2. NASLOUCHAT

Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.

Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které často ignorujeme? Jak se naslouchá laikům, zvláště ženám a mladým lidem? Co usnadňuje nebo ztěžuje naše naslouchání? Jak dobře nasloucháme těm, kdo žijí na okraji společnosti? Jak je začleněno to, co říkají zasvěcené osoby? Co představuje určitá omezení v naší schopnosti naslouchat, zvláště těm, kteří mají názor odlišný od našeho? Jaký prostor se poskytuje hlasu menšin, zvláště hlasu osob, které zakoušejí chudobu, odsunutí na okraj společnosti nebo sociální vyloučení?

3. UJMOUT SE SLOVA

Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou.

Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší místní církvi a ve společnosti mluvili odvážně, otevřeně a odpovědně? Kdy a jak dokážeme říci to, co je pro nás důležité? Jak funguje vztah s místními médii (nejen katolickými)? Kdo mluví jménem křesťanského společenství a jak jsou tyto osoby vybírány?

4. SLAVIT

„Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.

Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání je v našem společenství modlitba a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby se všichni věřící aktivně účastnili liturgie?

Jaký prostor je dán možnosti zapojit se do služby lektora a akolyty?

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ

Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli.

Protože jsme všichni učedníky – misionáři, jak je každá pokřtěná osoba volána k tomu, aby se podílela na misijním poslání církve? Co brání pokřtěným, aby byli aktivními misionáři? Jaké misijní oblasti zanedbáváme? Jak společenství podporuje své členy, kteří různým způsobem slouží společnosti (sociální a politická angažovanost, vědecký výzkum, vzdělávání, podpora sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o životní prostředí atd.)? Jak církev pomáhá těmto svým členům, aby svou službu pro společnost vykonávali misionářským způsobem?

Jak se určuje, které misijní záležitosti budou vybrány jako ty, jimž je třeba se věnovat, a kdo toto určuje?

6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI

Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.

Do jaké míry se v našem společenství scházejí k dialogu lidé odlišných národností?

Kde se v rámci naší místní církve odehrává dialog a jakým způsobem?

Jak podněcujeme spolupráci se sousedními diecézemi, náboženskými společenstvími v dané oblasti, s laickými sdruženími a hnutími atd.? Jak se přistupuje k rozdílným představám nebo ke konfliktům a potížím? Jakým zvláštním záležitostem v církvi a společnosti potřebujeme věnovat větší pozornost? Jakou zkušenost ohledně dialogu a spolupráce máme s příslušníky jiných náboženství a s těmi, kteří nemají k náboženství žádný vztah? Jak vede církev dialog s jinými oblastmi společnosti a jak se od nich učí: oblast politiky, ekonomiky, kultury, občanská společnost a lidé žijící v chudobě?

7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI

Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má

na synodální cestě zvláštní místo.

Jaké vztahy má naše církevní společenství s členy jiných křesťanských tradicí a denominací? Co nás spojuje a jak putujeme společně? Jaké plody jsme získali tím, že putujeme společně? Jaké existují potíže? Jaký další krok kupředu můžeme učinit ohledně společného putování?

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST

Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou

odpovědnost.

Jak naše církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak

jich dosáhnout, a kroky, které je třeba učinit? Jak se v rámci naší místní církve vykonává autorita nebo vedení? Jak jsou do praxe uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jak a kdo provádí vyhodnocování? Jaké podpory se dostává službám svěřovaným laikům a jak je podněcována odpovědnost laiků? Je naše zkušenost se synodalitou na místní úrovni plodná? Jak fungují synodální orgány na úrovni místní církve (pastorační rady ve farnostech a diecézích, kněžská rada atd.)?

Jak můžeme podpořit synodální přístup v našem zapojení a ve vedení?

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT

V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství.

Jaké metody a postupy používáme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit?

Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které používáme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY

Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se.

Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu?

Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?


 

Otázky uvedené u každého z deseti témat mohou být využity jako odrazový můstek nebo užitečný návod. Vaše vzájemné promlouvání a naslouchání ve skupince se nemusí omezovat pouze na tyto otázky.

Není vůbec zapotřebí, aby si diecéze, farnosti nebo jednotlivé skupiny kladly za cíl zodpovědět více nebo snad všechny otázky. Měly by být především nejprve schopny rozlišit téma, které se jich nejvíce dotýkají, a na toto jedno konkrétní téma se soustředit.

Účastníci jsou vybízeni, aby sdělovali své zkušenosti z reálného života upřímně a otevřeně a aby se společně zamýšleli nad tím, co jim může Duch Svatý odhalovat, když své zkušenosti sdílí s druhými.

Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.

 
Nahoru