Adorace

Adorace

Ježíšova přítomnost ve svatostánku musí představovat jakoby pól přitažlivosti pro stále větší počet duší zamilovaných do Něho, schopných dlouho naslouchat jeho hlasu a téměř slyšet bušení jeho srdce. „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.“ (Ž 34,9)

Eucharistická adorace mimo mši svatou ať se stane …. zvláštním úsilím jednotlivých farních a řeholních společenství. Zůstávejme dlouho před Ježíšem přítomným v eucharistii, a napravujme tak svou vírou a láskou přestoupení, opomenutí, ba i urážky, které musí náš Spasitel podstupovat v mnohých částech světa. Prohlubujme v adoraci naši osobní i společnou kontemplaci a užívejme také pomocných modliteb, které vycházejí z Božího slova a zkušenosti mnohých starých i současných mystiků.

Zdroj: Jan Pavel II., Mane nobiscum Domine

Pravidelné adorace v naší farnosti:

1. pátek v měsíci v Uhříněvsi od 17.00 – 18.00h.

2. čtvrtek v měsíci v Kolovratech po večerní mši svaté, tj. od cca 18:45h.

3. úterý v měsíci v Dubečku po večerní mši svaté, tj. od cca 18:45h.

[2. 3. a 4. pátek je vždy též adorace v Uhříněvsi od 17.30 do 18.00h.]

Zbožnou účastí na této pobožnosti je možno získat sobě – nebo duším v očistci – plnomocné odpustky za obvyklých tří podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Jedna svatá zpověď stačí pro více plnomocných odpustků.

 
 
Nahoru