Udělování svátostí

Udělování svátostí

Udělování svátostí ve farnosti se řídí obecně platnými pravidly, která vyplývají i z jejich samotného obsahu:

Křest

Křest – odpuštění všech hříchů, přijetí za Boží dítě a za člena katolické Církve na základě zřeknutí se zlého a vyznání víry (obojí musí být upřímné).

V případě dospělého je třeba absolvovat řádnou přípravu trvající jeden až dva roky: jejím obsahem je vedle seznámení se s naukou víry také získání náboženské praxe (modlitba, četba Písma svatého, pravidelná účast na bohoslužbách aj.).

V případě malých dětí berou odpovědnost za jejich další výchovu ve víře rodiče a kmotr. Ti mají s knězem alespoň jedno setkání, jehož smyslem je, aby byli poučeni o obsahu a závazcích této první a nejdůležitější svátosti.

Manželství

Manželství – celoživotní svazek mezi mužem a ženou určený k vzájemné pomoci a dobru dětí, který mezi dvěma pokřtěnými povýšil Kristus na svátost. I zde je třeba v případě zájmu o svatbu v kostele se s tímto pohledem na obsah a účel manželství ztotožnit.

V katolickém kostele mohou běžně uzavřít manželství dva pokřtění katolíci, kteří jsou buď svobodní nebo ovdovělí. Je-li jeden z nich nepokřtěný, je možno zažádat o výjimku (tzv. dispens), kterou uděluje biskup. Je-li jeden z nich pokřtěný nekatolík, rovněž se žádá biskup o dovolení (licenci).

Svatbu v katolickém kostele nemohou mít dva nekatolíci ani snoubenci, z nichž jeden (nebo oba) byl rozvedený z platného manželství.

Žadatelé o církevní sňatek nejprve s dostatečným časovým předstihem (alespoň 2 měsíce) navštíví kněze, domluví s ním termín svatby i setkání, která jí budou předcházet (i před svatbou je třeba absolvovat základní poučení jak ve věcech víry, tak svátosti manželství). Poté musí s osobními doklady (kněz vám dá k tomu vysvětlení) kontaktovat matriční úřad, kde jim je vydáno osvědčení o způsobilosti uzavřít manželství před Církví.

Svátost smíření

Svátost smíření (svatá zpověď) – slouží k odpuštění hříchů, pokud je pokřtěný kajícník vyznal a lituje jich. Běžně je vysluhována v kostele ve zpovědnici před každou mší svatou (je ovšem třeba přijít včas, neboť nejpozději 5 minut před začátkem bohoslužby kněz musí odejít do sakristie a připravit se na liturgii), je však možné si domluvit s knězem jiný termín a eventuelně i místo.

Svátost oltářní

Svátost oltářní (eucharistie) – je svátostí Kristovy oběti i tajemné přítomnosti. Ve mši svaté slavíme Kristovu oběť, v přijetí (požití) eucharistie se s Ním zcela sjednocujeme a tělu Kristovu pod způsobou chleba vystavenému na oltáři se klaníme (adorujeme ho).

Požívat Kristovo tělo může ten, kdo je plnou součástí jeho Těla tajemného, tj. Církve katolické. To znamená, že je pokřtěný, vyznává víru v tuto svátost a není obtížen těžkým hříchem ani mu nebrání jiná duchovní překážka (např. církevní trest nebo neplatné manželství). Jednu hodinu před okamžikem přijímání je třeba zachovat tzv. eucharistický půst od všech pokrmů i nápojů s výjimkou skutečných léků a obyčejné vody.

Eucharistické adorace konáme pravidelně každý pátek od 17:30 do 18:00 v uhříněveském kostele, v první pátky od 16h. tamtéž, při dalších příležitostech a podle aktuálního ohlášení pravidelně o dalších pátcích též v dalších našich kostelích (2. pátek v Kolovratech, 3. pátek v Dubečku, v těchto kostelích je adorace hodinová, a sice od 16 - 17h.).

Pomazání nemocných

Návštěvy nemocných spojené se svatým přijímáním rád kněz vykoná na požádání. Svátost pomazání nemocných (zaopatřování) – ustanovil Kristus jako pomoc pro skutečně nemocné (tedy nikoli jen pro umírající nebo zas jen jako „očkování“ pro v podstatě zdravé). Může ji přijmout každý katolík, který pro vážnější nemoc nebo slabost stářím pociťuje potřebu svátostné posily. Stačí kontaktovat kněze osobně nebo telefonicky. Svátosti nemocných má obvykle předcházet svatá zpověď, pokud je jí nemocný schopen. Svátost nemocných se uděluje buď v kostele nebo na faře, anebo i doma nebo v nemocnici. Nemocný, pokud je v nebezpečí smrti a nebyl ještě biřmován, přijme i tuto svátost z rukou zaopatřujícího kněze.

Biřmování

Svátost biřmování – naplnění sedmi dary Ducha svatého a milostmi k lepšímu životu podle víry – je vyhrazena biskupům. Ve farnostech se uděluje podle aktuální potřeby: předchází jí příprava. V Uhříněvsi uděloval biřmování biskup Herbst na podzim 2004 – předtím zde poslední biřmování bylo v roce 1946 – a v červnu 2007 biskup Václav Malý. Poslední biřmování zde bylo v roce 2013, které uděloval biskup Karel Herbst.


Svátostiny

(tj. různá svěcení a žehnání) se rovněž řídí obecně platnými pravidly. Svěcenou vodu lze po celý rok zdarma obdržet v sakristii nebo na faře (do přinesené nádoby). Požehnání obrázku, křížku, růžence aj. je možné na požádání v sakristii. Kněžské požehnání udělí kněz rád na požádání kdykoli a kdekoli. S knězem je možné domluvit též požehnání nového bytu, pracoviště, automobilu aj. Smyslem všech žehnání je svolávání Boží přízně na ty, kdo věří v přímluvnou moc Církve, jejímž jménem pověřený služebník žehná.

 
 
Nahoru