Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

 

 

FARNÍ AKTUALITY 

od 13.1. - 20.1.2019

Dnes je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

 • pondělí 
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
 • úterý - svátek sv. Arnolda Janssena, kněze, zakladatele verbistů
  • mše svatá v 18:00 v Dubečku
 • středa 
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
 • čtvrtek - památka Sv. Antonína, opata
  • dětská mše svatá v 18:00 v Kolovratech
 • pátek - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
  • třetí pátek v měsíci od 16:00 - 17:00 v Dubečku - adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní a příležitost k svátosti smíření
  • od 17:30 v Uhříněvsi - adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní a příležitost k svátosti smíření 
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
 • sobota
  • mše svatá v 8:00 v Uhříněvsi
  • mše svatá v 16:00 v Královicích s nedělní platností
 • neděle
  • mše svatá v 7:55 v Dubečku
  • v 9:30  v Uhříněvsi
  • v 11:30 v Kolovratech
  • v 18:00 v Uhříněvsi

 Od 18.1. - 25.1. - týden modliteb za jednotu křesťanů

 

Pozvánka na setkání 

Společenský večer 2019

   

Hovory o víře

 • každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2018/2019:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13:15 - 14:00 pro 1.–3.tř.; 14:15 - 15:00 pro 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15:30 – 16:15 pro 1.. a 2. tř.; 16:15 - 17:00 pro 3. tř.
 • Středa - Uhříněves/fara – 15:30 - 16:15 pro 4. tř.; 16:15 - 17:00 pro 5. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže od 9. třídy výše každé pondělí od 19h. na faře

  

 Svatý Arnold Janssen, zakladatel Společnosti Božího Slova

Arnold Janssen (1837 - 1909), zakladatel SVD

„Tak ako dvaja ľudia sa tým vrúcnejšie milujú, čím viac sa zhodujú v zmýšľaní, podobne i Syn Boží nežne miluje dušu, ktorá sa s ním zhoduje v zmýšľaní.“ — Sv. Arnold Janssen 

„Odovzdajme sa Bohu a zložme v neho celú našu dôveru.Usiluj sa vo všetkom plniť vôľu nebeského Otca. Nie svoju. Snaž sa, aby si sa páčil Bohu. Nie sebe.“ — Sv. Arnold Janssen

Arnold Janssen se narodil 5.11.1837 v Gochu v Dolním Porýní. Od r. 1848 navštěvoval rektorátní školu v Gochu. Po jejím ukončení byl studentem gymnázia a semináře pro vyšší třídy v Gaesdoncku. Tehdy už byl rozhodnut stát se knězem. Poněvadž mu bylo po skončení gymnázia sotva osmnáct let, na podnět svého biskupa začal studovat matematiku a přírodní vědy v Münsteru a pak v Bonnu. Dokončil pak teologická studia a 15. srpna 1861 byl v münsterském dómu vysvěcený na kněze. Münsterský biskup ho poslal jako učitele na vyšší městskou školu v Bocholtu. Ale záhy se seznámil s Apoštolátem modlitby a jako jeho diecézní ředitel se věnoval vydávání brožur, v kterých šířil úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a budil zájem o misie mezi pohany. Aby se mohl více věnovat apoštolátu modlitby a spisovatelské činnosti, opustil Bocholt a přijal místo duchovního u sester voršilek v Kempen.

Brzy začal vydávat nový měsíčník Malý posel Božského srdce, kde poukazoval na velké problémy Církve: na sjednocení křesťanů a na katolické misie.

Pro potřeby vznikajícího společenství zakoupil nad řekou Maas ve Steylu hostinec. Oficiální posvěcení domu bylo určeno na 8. září 1875, na svátek Narození Panny Marie - což se současně považuje i za den založení Společnosti Božího Slova.

Misijní muzeum ve Steylu

Arnold Janssen si rychle uvědomil, že bez tisku se jeho dílo nerozšíří. Začal vydávat misijní kalendář sv. Michala a později misijní měsíčníky a knihy, v nichž převládala misijní tematika. Podporoval vydávání vědeckého časopisu Anthropos, jehož redaktorem se stal slavný vědec P. Vilém Schmidt.

Dospěl k poznání, že jeho duchovní rodina, která se velmi rozrůstala, musí mít pevný základ. Tím se stala řehole, která spočívala na třech stupních řeholních slibů.

Arnold Janssen zdědil po svém otci zvláštní úctu k Duchu Svatému a vštěpoval ji také členům své nové Společnosti. Z vděčnosti k Duchu Svatému založil dvě ženské řehole, a to Služebnice Ducha Svatého pro aktivní práci v misiích, a později řeholní společnost klauzurních sester s názvem Služebnice Ducha Svatého věčného klanění. Sestry této kongregace měly svou ustavičnou adorací před Nejsvětější Svátostí oltářní zajišťovat potřebné milosti misijnímu dílu.

Hrobka Arnolda Janssena

Moderní teologii předešel svou velkou úctou a zbožností k Nejsvětější Trojici. "Ať žije svatý trojjediný Bůh v našich srdcích a v srdcích všech lidí!" To je poklad, který zanechal jako dědictví svým synům a dcerám.

Sledujeme-li pozorně jeho život a práci, vidíme, že Arnold Janssen zůstal skromný a vděčný Bohu, podobně jako všichni velcí lidé, kteří při všech dosažených úspěších vědí, kde jsou hranice lidských schopností a možností.

Když 15. ledna 1909 umíral, zanechal své misijní dílo natolik upevněné, že bylo schopné přes mnohé krize a ztráty za dvou světových válek znovu se vzchopit a dál úspěšně růst.

Sv. Arnold je pohřben ve Steylu, v kryptě pod hlavním chrámem. Na jeho hrobu je nápis: Náš Otec, Vůdce a Zakladatel.

 

 

 
Nahoru