Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY 15.7. do 22.7.2018

Dnes je 15. neděle v mezidobí. 

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi 
 • úterý -   mše sv. v 18h. v Dubečku
 • středa -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi 
 • čtvrtek - mše svatá v Kolovratech od 18:00h.
 • pátek - svátek sv. Markéty Antiochijské, patronky kostela v Královicích, mše svatá od 18h. v Uhříněvsi NENÍ, bude mše sv. v Královicích v 18h.  
 • sobota - mše sv. v 8h. v Uhříněvsi a v 18h. mše sv. v Královicích (s nedělní platností)
 • neděle -  mše svaté jako obvykle.

Během prázdnin NEBUDOU VEČERNÍ MŠE SVATÉ v Uhříněvsi o nedělích. 

 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  
 • Živý růženec - rozpis desátků na červenec 2018

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1.–3.tř.; 14.15 – 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.30 – 1.. a 2. tř.; 16:15 - 3. tř.
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže 1. a 3. pátek v měsíci od 19h. na faře

  

Příběh naděje na život v Kristově lásce

Marie Magdalena (22.7.) pocházela z Magdaly od Genezaretského jezera a píší o ní evangelia. Křesťanská tradice se na ni vždy dívala tak trochu jako na dotvrzení Ježíšových slov: "Přišel jsem spasit hříšníky!" (srov. Mt 9,13; Mk 2,17; Lk 5,32 a 19,10; Jan 12,47; 1Tim 1,15)

Současní vykladatelé shodně s martyrologiem ukazují Marii Magdalénu jako ženu, ze které Ježíš vyhnal sedm zlých duchů či démonů (viz Lk 8,2 a Mk 16,9). Je na místě připomenout si, že sedmička je symbolickým číslem plnosti. Marie Magdaléna do setkání s Kristem žila v nějakém těžkém duševním stavu či rozpoložení, které se mohlo týkat i těla.

Marie Magdaléna je obrazem zdánlivě ztraceného života, který skrze Krista se stává životem silně prožívané lásky, pro kterou jako první hovořila se zmrtvýchvstalým Kristem.

O cestě jejího hledání se krásně vyjadřují Nové profily citací z meditace v Lectio divina,Queriniana,Brescia 2002:

"Marie Magdaléna hledá toho, kterého miluje, a hledá ho, dokud není od něho nalezena."

Zmínku o vyhnání duchů spojovali západní církevní otcové s příběhem Marie, o níž Ježíš v domě farizeově řekl: "Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velkou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje."(Lk 7,47)

Křesťanská tradice od doby Řehoře Velikého viděla v tomto největší shodu, a proto obě Marie ztotožnila. Dnes je to zpochybněno, celou skutečnost neznáme, ale podstatné je, že Kristus jí dal smysl života a že se z ní stala věrná a milující duše. Nejen pravidelně bývala ve skupině žen, které Ježíše doprovázely, starajíce se o jeho běžné lidské potřeby, ale byla i na jeho bolestné cestě, kde apoštolé chyběli, a pod jeho křížem.

Setkání s Ježíšem po zmrtvýchvstání u jeho hrobu popsal sv. Jan ve 20. kapitole evangelia. Marie Magdaléna vyšla první den po sobotě už za tmy ke hrobu. Uviděla odvalený hrobní kámen a běžela to říci nejdříve Petrovi. Za nimi se vrátila zpět ke hrobu, kde Ježíše při setkání považovala zprvu za zahradníka, ale jak ji on oslovil zajásala s radostným zvoláním "Rabuni!", v překladu Mistře! Ježíš jí však řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i k Bohu vašemu. A Marie Magdaléna se stala první hlasatelkou radostné zvěsti, o níž svědčila i svým životem.

Připomíná se, že byla mezi ženami při seslání Ducha svatého (srov. Sk 1,14). Legendární zprávy se shodují na jejím odchodu z Jeruzaléma. Dle některých odešla s Lazarem až do Provensálska, tedy na dnešní území jižní Francie. Mnohé zmínky svědčí o jejím příchodu do Efezu, kde zemřela a byla pohřbena. To tvrdí zejména východní církev, jejímž přičiněním byly ostatky sv. M. Magdaleny asi na přelomu 10. století údajně přeneseny do Cařihradu. Na Západě se ale také objevila v 11. století zpráva, že za křižáckých výprav se její ostatky dostaly do Vézelay v Burgundsku.

 
Nahoru