Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY
od 24.7. do 31.7.2016

Dnes je 17. neděle v mezidobí. 

 • pondělí - svátek sv. Jakuba a památka sv. Kryštofa; mše sv. v 19h. v Uhříněvsi.
 • úterý - památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie; mše sv. v 19h. v Dubečku.

 • středa - památka sv. Gorazda a druhů, mše sv. od 19h. v Uhříněvsi. 

 • čtvrtek - mše sv. v 19h. v Kolovratech

 • pátek - památka sv. Marty; mše sv. v 19h. v Uhříněvsi

 • sobota - mše sv. v Uhříněvsi ráno v 8h. a večer mše sv. s nedělní platností od 19h. v Královicích. 

 • v neděli - mše sv. jako obvykle: 7:55h. Dubeček, 9:30h. Uhříněves, 11:30h. Kolovraty. 

 • Další oznámení: 

 • Po dobu letních prázdnin (od 3.7. do 28.8.) nebudou večerní mše sv. v neděli v Uhříněvsi od 19h. 
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 20:00h. na faře v Uhříněvsi. 

 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 

Orientační rozvrh náboženství na školní rok 2016/2017:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1. – 2.tř.; 14.15 – 3. – 5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.00 – 1.tř. (pokud bude alespoň 5 dětí); 15:40 - 2. tř.; 16.20 – 3.tř.,
 • Středa - Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 9.tř.
 • od září 2016 začne příprava na biřmování, které se uskuteční v r. 2017

 

 

Mariini rodiče

Jáchym a Anna, oba svatí, jsou rodiči Neposkvrněného života, skrze který přišel na svět Boží Syn. Byli předmětem Boží lásky a milosti. Přes jejich význam se o nich Bible nezmiňuje a dvě evangelia uvádí jen předky sv. Josefa jako manžela té, z níž se narodil Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel světa. Nedá se však říci, že by se křesťané o Mariinu rodinu nezajímali a nebyly alespoň v tradici dochovány informace o Mariiných rodičích. Z písemných zpráv je však považováno za nejvýznamnější tzv. protoevangelium sv. Jakuba, které je apokryfním spisem vzniklým až ve 2. století a Církev jako takovému nepravému nikdy nepřiznala hodnotu apoštolského.

Jeho informace o rodičích Panny Marie nesou nejen starobylost a vážnost, ale zanechaly i značnou odezvu v liturgii, stejně tak v lidové zbožnosti, která se udržela jako církevní tradice. Navíc se s nimi shoduje i zpráva o vidění blahoslavené stigmatizované Kateřiny Emerichové a s nimi shodně hovoří také východní podání, zaznamenané sv. Epifaniem a Janem Damašským.

Např. uvádějí, že Jáchym s Annou výtěžek pastýřského zaměstnání rozdělovali vždy na tři díly, a to na oběť chrámu, chudým a poslední díl, i co do kvality, užívali na vlastní potřeby. Nikdy netrpěli nedostatkem. Stali se pohrdanými pro dočasnou neplodnost, ale svou nezlomnou důvěrou otevřenými Božím záměrům.

Podle protoevangelia Jáchym pocházel z Galileje a Anna byla dcerou jistého betlémského kněze. Z jejího rodu pocházela i Alžběta, kterou již evangelium jmenuje jako Mariinu příbuznou. Mezi Mariiny nejbližší by patřila také Marie Kleofášova, matka Zebedeovy manželky Salome, Judy Tadeáše a Jakuba Menšího. Konkrétnost příbuzenských vztahů se nepovažuje za spolehlivě doložitelnou.

Jáchym a Anna spolu žili jako manželé, přičemž po dobu 20 let se jim údajně nenarodil žádný potomek. Jelikož Jáchym byl starším knězem a neplodnost byla považována za Boží trest, jednoho dne byla Jáchymova oběť veleknězem odmítnuta. Jeho kroky pak vedly do přírody ke kající modlitbě. Ani přes pohrdání neztratili tito starší manželé svou nezlomnou důvěru a zůstali otevřenými Božím záměrům.

Podle protoevangelia i zprávy o zjevení K.E. se manželům žijícím v odloučenosti, modlitbě a práci zjevil archanděl Gabriel. Na jeho slovo se Jáchym vrátil k manželce, s níž se setkal pod Zlatou bránou v Jeruzalémě a díky jejich ctnostnému životu mohl se v jejich rodu dovršit Boží plán spásy.

Svoji dceru Marii "od Boha milovanou" zasvětili coby malé dítě v Jeruzalémském chrámu, kde jí umožnili další výchovu.

Jáchym a Anna splnili to, co Bůh od nich očekával a zůstali v pozadí. Jáchym se údajně Mariina návratu nedožil a Anna prý zesnula až ve vysokém věku. Její hebrejské jméno znamená "milostiplná" či "omilostněná", jméno Jáchym se váže na význam "příprava na Spasitele" či se překládá i jako "bude Bohem vyvýšen".

Památku svaté Anny prohlásil za závaznou pro celý svět papež Řehoř XIII. v roce 1584.

 

 
Nahoru