Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY
od 23.10. do 30.10.2016

Dnes je 30. neděle v mezidobí, misijní neděle. Sbírka je určena pro potřeby misií. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Mše sv. bude ještě v 18h. v Uhříněvsi. 

 • pondělí - památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa; mše sv. od 18h. v Uhříněvsi. 
 • úterý -  mše sv. od 18h. mše sv. v Dubečku.

 • středa - společná modlitba růžence od 18h. a poté mše sv. (vše v Uhříněvsi.)

 • čtvrtek - mše sv. v 18h. v Kolovratech. 

 • pátek - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, mše sv. v Uhříněvsi od 18h. Před ní od 17:30 adorace.

 • sobota - mše sv. v Uhříněvsi v 8h a večerní mše sv. s nedělní platností od 18h. v Královicích. 

 • v neděli - V Uhříněvsi oslavíme pouť. Poutní mše sv. bude od 9:30h., poutním kazatelem bude prezident Arcidiecézní charity Praha P. Stanisław Góra. Ostatní mše sv. jako obvykle: 7:55h. Dubeček, 11:30h. Kolovraty a večerní mše sv. v Uhříněvsi od 18h. 

 •  Další oznámení: 
 • tento týden nebude středeční náboženství - jsou prázdniny, pondělí a úterý bude rozvrh jako obvykle
 • Devět prvních pátků: Ježíš Kristus prostřednictvím sv. Markéty Marie Alacoque dal lidem možnost obdržet velké milosti, pokud obnoví upřímnou lásku a úctu k Srdci Ježíšovu. Nyní od prvního pátku v říjnu do prvního pátku v červnu (celkem 9 pátků) je možné se připojit k cestě za nimi. Vede prostřednictvím úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně a první pátky v měsíci, kdy je třeba přijmout Tělo Páně a být v tento den či co nejblíže k němu u svátosti smíření a vykonat pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Více o 12 zaslíbeních Božského Srdce Páně najdete tady
 • Říjen je měsíc růžence - je tedy vhodné na to pamatovat a využít také modlitbu růžence před mší sv. v našich kostelích. Zvláště v Kolovratech zveme rodiny na modlitbu růžence od 11h. o nedělích. Je též možnost připojit se každý den k modlitbě na určitý úmysl. Seznam je v sakristii, prosíme, abyste se zapisovali. 
 • V pátek 4. listopadu od 19h. proběhne setkání starší skupiny z přípravy na biřmování.
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 20:00h. na faře v Uhříněvsi. 

 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 

Rozvrh náboženství na školní rok 2016/2017:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1. – 2.tř.; 14.15 – 3. – 5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.00 – 1.tř. (pokud bude alespoň 5 dětí); 15:40 - 2. tř.; 16.20 – 3.tř.,
 • Středa - Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 9.tř.
 • od září 2016 začne příprava na biřmování, které se uskuteční v r. 2017

 

 

Říjen - měsíc růžence

Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na život Kristův. (R. Guardini)

Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve středu rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o událostech z jeho života. Nejde tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova.

Je k tomu ale potřeba šňůrky s růžencovými zrnky? A nejsou zde slova zbytečná? A růženec je modlitba pro ty (či pro ty chvíle,) které by "rušilo" absolutní ticho. Slova zdrávasu se stávají jakýmsi řečištěm, kterým plyne proud myšlenek, stávají se pomůckou k lepšímu soustředění. Jsou jako břeh, na který naše prchavé myšlenky narážejí a vracejí se zpět do řečiště. Šňůra růžence a její zrnka jsou k tomu, aby nás vedly. 

Modlitba růžence má svůj kořen v modlitbě žalmů. Křesťané hned od počátku přejali žalmy jako podklad pro svou modlitbu. V žalmech totiž každý člověk snadno poznává Boha, jako svého nejvyššího dobrodince a spasitele, ke kterému je možno se obracet s díky a od něhož se může s důvěrou žádat milost, pomoc, milosrdensví a odpuštění hříchů.

Zvláště poustevníci a řeholníci se hojně modlili žalmy. V jejich společenství se každý zavázal alespoň jednou týdně pomodlit se nad všemi 150-ti žalmy. Časem se vžilo, že se ke každému žalmu přidávalo jedno tajemství z Ježíšova života. Tak vznikl soubor 150-ti tajemství k jednotlivým žalmům. Protože ale někteří bratři neuměli číst, vyvinul se časem zvyk modlit se místo 150-ti žalmů 150 "otčenášů" a "zdrávasů". Tato modlitba se prokládala velebením Nejsvětější Trojice ve zvolání: "Sláva Otci...". Později se počet tajemství snížil na patnáct, takže bylo možné se je naučit nazpaměť. Křesťanská víra začala později nahlížet na tajemství Ježíšova života Mariiným pohledem, tedy pohledem té, která Boha plně přijala do svého života, jeho slovo slyšela, uchovávala ho ve svém srdci a zachovávala ho. Růženec tak lidem připomíná, z pohledu lidí, nejvýznamnější Boží činy.

Růženec by neměl být samoúčelnou modlitbou, ale modlitbou, která křesťana učí, podněcuje a pomáhá se otevřít Bohu a jen na Něm založit osobní život a naději. Toto vše je zvláště zřejmé ze závěrečné modlitby v růženci: „Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu; dej nám, prosíme, abychom na přímluvu Panny Marie podle těchto tajemství žili a dosáhli toho, co slibují. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.“ 

 

 
Nahoru