Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY 17.6. do 24.6.2018

Dnes je 11. neděle v mezidobí.

 • pondělí -  mše sv. nebude
 • úterý -   mše sv. nebude
 • středa -  mše sv. nebude
 • čtvrtek - mše svatá v Kolovratech od 18h.
 • pátek - od 17:30 adorace a mše svatá od 18h. v Uhříněvsi.
 • sobota - mše sv. v 8h. v Uhříněvsi a v 18h. v Královicích (s nedělní platností)
 • neděle -  mše sv. jako obvykle.
 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  
 • Živý růženec - rozpis desátků na červen 2018

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1.–3.tř.; 14.15 – 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.30 – 1.. a 2. tř.; 16:15 - 3. tř.
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže 1. a 3. pátek v měsíci od 19h. na faře

  

Jan Křtitel

Svatý Jan Křtitel , předchůdce Páně, narozen 6 měsíců před Kristem v Ain-Karimu u Jeruzaléma, zemřel v polovině 1. století v Jeruzalémě(?). Je považován za posledního v řadě starozákonních proroků a za prvního ze světců Nového zákona. V hierarchii svatých má místo jako předchůdce Krista. Předpověděl příchod Mesiáše a poznal, že Mesiášem je Ježíš. Ježíš řekl jednou o Janu Křtiteli: „Mezi těmi, kteří se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.". Na tomto výroku Kristově spočívala také velká úcta, která začala brzy po prorokově smrti.   Všechno co o něm víme je obsaženo v evangeliích. Byl synem Zachariáše, kněze jeruzalémského chrámu a Alžběty, tety Panny Marie. Jan byl o šest měsíců starší než Ježíš.

Janovo narození předpověděl jeho otci Zachariášovi archanděl Gabriel. Zachariáše tím velmi překvapil: „Nebo já starý jsem, a manželka má zestarala se ve dnech svých.“ 
 
Jan se jako mladý muž stal kazatelem a žil asketickým životem na Judejské poušti, kde kolem sebe shromáždil zástup stoupenců. Živil se jen sušenými kobylkami a medem divokých včel. Nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým opaskem. Prohlašoval, že je poslem Božím a hlásal příchod Mesiáše. Ve vodách Jordánu křtil na znamení očištění a znovuzrození všechny, kdo k němu přicházeli a chtěli změnit svůj dosavadní způsob života. Pak se objevil u Jordánu sám Ježíš a dal se Janem pokřtít. Křtitel řekl pak lidu: „Ejhle Beránek Boží, který snímá hříchy světa."   Ve stále rostoucí popularitě Jana Křtitele spatřoval panovačný, krutý král Herodes Antipas nebezpečí pro sebe a svůj trůn. Když pak Jan odsoudil i veřejně, že král opustil svou první manželku a oženil se s ženou svého bratra, události dostaly spád. Herodiada, druhá Herodova manželka, uražená ve své ješitnosti, štvala krále stále více a požadovala dokonce Křtitelovu popravu. Sáhla ke lsti. Salomé, dcera Herodiady, při večeři tančí tak půvabně, že jí okouzlený Herodes slíbí splnit jakékoli přání. Na naléhání své matky Salomé žádá hlavu Jana Křtitele, kterou jí sám Herodes podá na míse. Jan se tak stal prvním novozákonním mučedníkem. Rok smrti byl asi v polovině 1. století. Jan Křtitel byl pochován v Samařsku. 
 
Nahoru