Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY
od 26.6. do 3.7.2016

Dnes je 13. neděle v mezidobí, mše sv. bude ještě večer v 19h. (Uhříněves). 

 • pondělí - mše sv. v 19h. v Uhříněvsi.
 • úterý - památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka; v Dubečku vigilie slavnosti sv. Petra a Pavla, mše sv. od 19h.

 • středa - slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; mše sv. od 19h. v Uhříněvsi.

 • čtvrtek - mše sv. v 17h. v Uhříněvsi, při níž se rozloučí s naší farnosti P. Jan a P. Georges. Po mši sv. jste srdečně zváni na faru/farní zahradu (dle počasí) ke společnému setkání a bude táborák k zakončení školního roku. Přinesete-li něco malého ke společnému stolu, bude to uvítáno!

 • pátek - první pátek v měsíci, proto bude od 17:00 - 18:45 adorace s příležitostí ke sv. smíření v kostele v Uhříněvsi, od 18:45 pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, od 19h. pak mše sv. 

 • sobota - mše sv. ráno v 8h. a večer v 19h. v Královicích. 

 • v neděli - mše sv. v Dubečku poutní ze slavnosti sv. Petra a Pavla v  11:00, v Uhříněvsi v 9:30, výjimečně večer v 19:00 bude mše sv. v Kolovratech. Večerní v 19h. v Uhříněvsi už v tuto neděli není (a nebude po dobu celých letních prázdnin, viz níže).

 • Další oznámení: 

 • Po dobu letních prázdnin (od 3.7. do 28.8.) nebudou večerní mše sv. v neděli v Uhříněvsi od 19h. 
 • Modlitby matek probíhají každou středu od 20:00h. na faře v Uhříněvsi. 

 • Misijní ministrantský tábor - i v letošním roce se mohou ministranti z farností spravovaných verbisty (SVD) přihlásit na ministrantský tábor na Slovensku, který se koná od 18. do 22. července 2016. Více informací najdete na webu

 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 

Orientační rozvrh náboženství na školní rok 2016/2017:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1. – 2.tř.; 14.15 – 3. – 5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.00 – 1.tř. (pokud bude alespoň 5 dětí); 15:40 - 2. tř.; 16.20 – 3.tř.,
 • Středa - Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 9.tř.
 • od září 2016 začne příprava na biřmování, které se uskuteční v r. 2017

 

 

Skála Církve a apoštol národů

Petr a Pavel jsou apoštolové s výjimečným významem. Jejich společný svátek se slaví už od poloviny III. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba skončili v Římě, ale ve službě Kristu poznamenali základní strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery.

Petr, původním jménem Šimon, pocházel z galilejské Betsaidy, byl rybářem a měl bratra Ondřeje, který se rovněž stal apoštolem. Ač byl Šimon ženatý, o jeho manželce se v evangeliu nic neříká, je zmiňována jen jeho tchýně, kterou Ježíš později uzdravil. Šimon žil v Kafarnau u Genezaretského jezera. Traduje se o něm, že byl impulsivní, horlivý a úslužný.

Jak uvádí apoštol Jan, první Šimonovo setkání s Ježíšem bylo v blízkosti místa působení Jana Křtitele, kam ho za Ježíšem dovedl bratr Ondřej. Ježíš se na něj podíval a řekl mu: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas" (což se překládá Petr). (Jan 1,42) Při dalším setkání Ježíš učil první posluchače ze Šimonova rybářského člunu. A když pak vyzval Šimona k lovu, který byl v rozporu s rybářskou teorií i praxí, on poslechl. Výsledek lovu byl jednoznačně zázračný. Šimonův člun nemohl pojmout více než polovinu úlovku a tak přijeli na pomoc s druhým člunem Zebedeovi synové Jakub a Jan. Užaslý Šimon Petr padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný." (Lk 5,8) Ježíš mu odpověděl: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." (Lk 5,10) A Šimon i jeho druhové přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.

Pavel z Tarsu původním jménem Saul (Šavel), se po svém obrácení, popsaném na začátku životopisu 25. 1., stal jedním z nejvýznamnějších apoštolů, protože bez výhrad otevřel brány Církve všem národům a kulturám. Odtud také jeho název "apoštol národů".

Když se Ježíš s apoštoly loučil, řekl jim: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého." (Mt 28,19) A přesto dělalo apoštolům problém překonat židovsko-národní pojímání Božího království. Někteří se zprvu domnívali, že je pro křesťany ze židovství a že by tudíž pohané měli projít přijetím židovství. Aby Petr měl jistotu, musel být poučen zvláštním zjevením (viz Sk 10,9-16) v souvislosti s jeho posláním k pohanům do Cesareje.

Pavel, původně židovský pronásledovatel, po svém křtu očekával, že židé pro jeho obrácení snadněji přijmou Krista, ale zklamal se. Odešel na jih do samoty, kde se duchovně zdokonalil k náročnému apoštolátu.

Modlitba: Bože, Ty naplňuješ svatou radostí svůj lid, shromážděný v dnešní slavný den Tvých svatých apoštolů Petra a Pavla; dej, ať se ve všem držíme jejich nauky, protože s nimi je spjat počátek života Tvé církve. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 
Nahoru