Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY od 9.12. - 16.12.2018

Dnes je druhá adventní neděle. V době adventu slavíme rorátní mše svaté ke cti Panny Marie. 

 • pondělí 

  • rorátní mše svatá pro děti v 18:00 v Uhříněvsi
  • příležitost k osobní modlitbě a svátosti smíření před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní od 20:00-21:00 v Kolovratech 
 • úterý 

  • mše svatá v 18:00 v Dubečku
  • příležitost k osobní modlitbě a svátosti smíření před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní od 20:00-21:00 v Uhříněvsi v kapli Božího hrobu
 • středa 

  • rorátní mše svatá pro dospělé v 6:15 v Uhříněvsi
  • večerní mše svatá v Uhříněvsi nebude 
  • příležitost k osobní modlitbě a svátosti smíření před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní od 20:00 - 21:00 v Kolovratech
 • čtvrtek

  • rorátní mše svatá pro děti v 18:00 v Kolovratech
  • příležitost k osobní modlitbě a svátosti smíření před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní bude od 20:00 - 21:00 v Dubečku 
 • pátek

  • je druhý pátek v měsíci - adorace před Nejsvětější svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření od 16:00 – 17:00 v Kolovratech
  • mše svatá v 18:00 v Uhříněvsi
  • hovory o víře na faře od 19:00
 • sobota
  • rorátní mše svatá pro děti v 8:00 v Uhříněvsi 
  • mše svatá v 16:00 v Královicích s nedělní platností. 
 • třetí adventní neděle

  • mše svatá v 7:55 v Dubečku, v 9:30 v Uhříněvsi, 11:30 v Kolovratech, 18:00 v Uhříněvsi

 

 Hovory o víře

 • každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  
 • Živý růženec - rozpis desátků na říjen 2018

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2018/2019:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13:15 - 14:00 pro 1.–3.tř.; 14:15 - 15:00 pro 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15:30 – 16:15 pro 1.. a 2. tř.; 16:15 - 17:00 pro 3. tř.
 • Středa - Uhříněves/fara – 15:30 - 16:15 pro 4. tř.; 16:15 - 17:00 pro 5. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže od 9. třídy výše každé pondělí od 19h. na faře

  

Konverze je úplná, vede-li k pokornému uznání našich pochybení  

Papež před mariánskou modlitbou 9. prosince, nám. sv. Petra

Minulou neděli nás liturgie nabádala, abychom prožívali advent a očekávání Pána v postoji bdění a modlitby. Dnes, o druhé adventní neděli je nám ukazováno, jakou dát tomuto očekávání náplň, totiž vydat se cestou obrácení, konkretizovat toto očekávání. Evangelium nám jako vůdce této cesty prezentuje Jana Křtitele, který »šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy« (Lk 3,3). K popisu Křtitelova poslání používá Lukáš starozákonní Izaiášovo proroctví, jež praví: »Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán« (Lk 3,4-5).

Při přípravě cesty Pánu, který přijde, je nezbytné brát zřetel na požadavky pokání, o kterých mluví Bible. Jaké jsou tyto požadavky? Především jsme povoláni vyrovnat propadliny způsobené nezúčastněností a lhostejností; přistupovat k druhým s tímtéž Ježíšovým cítěním, tedy se srdečností a bratrskou ohleduplností, která se ujímá bližního v jeho potřebách. Vyrovnat propadliny, které jsou způsobeny netečností. Nelze mít laskavý a bratrský vztah s bližním, jsou-li v něm mezery, tak jako nelze jít po cestě plné výmolů. Je proto zapotřebí změnit postoj. A to všechno se zvláštní pozorností k těm nejpotřebnějším. Je třeba odebrat četné hrubosti, způsobované domýšlivostí a pýchou. Mnozí lidé jsou, byť nevědomky, pyšní a neomalení, a jejich vztahy postrádají srdečnost. To je zapotřebí překonat konkrétními gesty smíření s našimi bratry a prosbami o odpuštění našich vin. Smířit se není snadné. Vždycky se přemýšlí o tom, kdo učiní první krok. Přitom nám Pán pomáhá, máme-li dobrou vůli. Konverze je totiž úplná, pokud vede k pokornému uznání našich pochybení, nevěrností a nedostatků.

Věřící je ten, kdo jako Jan Křtitel v poušti otevírá cesty, když se sbližuje s bratrem a otevírá perspektivy naděje i v neschůdných existenciálních kontextech, poznamenaných selháními a porážkami. Nesmíme se vzdávat před zápornými situacemi uzavřenosti a odmítání, nesmíme se podrobovat světské mentalitě, protože středem našeho života je Ježíš a Jeho slova světla, lásky a útěchy. Křtitel vybízel lidi svojí doby k obrácení mocně, rázně a přísně. Dovedl však naslouchat, uměl být laskavý a odpouštět mnohým mužům a ženám, kteří k němu přicházeli, aby vyznali svoje hříchy a přijali křest pokání.

Svědectví Jana Křtitele nám pomáhá pokračovat v našem svědeckém životě.

( převzato z RadioVaticana.cz, kráceno )

 

 

 
Nahoru