Vítejte u nás!

Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves
Kostel Všech svatých, Praha - Uhříněves

FARNÍ AKTUALITY 12.8. do 19.8.2018

Dnes je 19. neděle v mezidobí. 

 • pondělí -  mše sv. v 18h. v Uhříněvsi
 • úterý -   mše sv. v 18h. v Dubečku v předvečer Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 
 • středa -  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v 18h. v Uhříněvsi
 • čtvrtek - mše svatá v Kolovratech od 18:00h.
 • pátek - mše svatá v 18h. v Uhříněvsi. Adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní a možnost sv. smíření od 17:30h.
 • sobota - mše sv. v 8h. v Uhříněvsi a v 18h. mše sv. v Královicích (s nedělní platností)
 • neděle -  mše svaté jako obvykle.

Během prázdnin NEBUDOU VEČERNÍ MŠE SVATÉ v Uhříněvsi o nedělích. 

 • Hovory o víře

  každý 2. a 4. pátek v měsíci se od 19h. koná na faře setkání zájemců z řad dospělých u rozhovorů nad vírou a společně prožívanými otázkami všedních dnů křesťana v našem tisíciletí. 

 • Modlitby matek probíhají každou středu od 19:00h. na faře v Uhříněvsi. 
 • Zapojte se do misií! V kostelích naší farnosti je možné odevzdávat staré mobilní telefony (nejlépe i s baterií, nabíječka není třeba) a také klíče od zámků, které již nepotřebujete a leží doma ladem. I tak lze pomoci misionářům, protože vytěžené kovy z těchto předmětů přinesou finanční užitek tam, kde působí. 
 • Pravidelně je možné přijmout svátost smíření půl hodiny před každou pravidelnou mší sv. v našich kostelích. Další příležitosti jsou při pátečních adoracích ve všech našich kostelích.  
 • Živý růženec - rozpis desátků na červenec 2018

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2017/2018:

 • Pondělí – Kolovraty/škola – 13.15 – 1.–3.tř.; 14.15 – 4–5.tř.
 • Úterý – Uhříněves/fara – 15.30 – 1.. a 2. tř.; 16:15 - 3. tř.
 • Středa - Dubeček - 14h.; Uhříněves/fara – 15.30 – 4. – 6.tř.; 16.15 – 7. – 8.tř.
 • Setkávání mládeže 1. a 3. pátek v měsíci od 19h. na faře

  

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

O zcela mimořádném privilegovaném postavení Panny Marie hovoří v Bibli v knize Zjevení apoštol Jan. Některé tyto části nesou tajemství skrytá lidským úvahám. Aby se však nejvýš svatý Bůh mohl spojit s lidstvím, které chtěl v lidském těle vykoupit, potřeboval si připravit k tomu odpovídající ženu, kterou přislíbil již na počátku v Gn 3,15 (a o jejíž oslavě Jan mluví). To má souvislost i s dogmatem o Neposkvrněném Početí a celým Mariiným životem v Bohu, jenž v ní přebýval neustále. Jeden výklad knihy Zjevení poukazuje na Město, sestupující od Boha, připravené jako nevěsta.., příbytek Boží uprostřed lidí (Zj 21,2-3), jako na obraz Panny Marie. Právě tato vznešenost Marie, nejčistší dcery Otce, snoubenky Ducha Svatého a Matky Syna, byla i pro její věrnost a neustálou jednotu s Boží vůlí, za podílu zásluh Božího Syna, hodna mimořádného povýšení. Její neposkvrněné tělo, které bylo na zemi schránkou života Božího, nemohlo pro tuto vznešenost podlehnout porušení. Ono vzetí Panny Marie do Boží slávy je možné vidět jako předvoj vykoupených, kteří přijali Spásu a jejichž tělo bude po konci světa vzkříšeno.

Řekneme-li "neporušené tělo" - vybaví se nám zachovalé tělesné schránky některých vyznamenaných světců, jako sv. Bernardety nebo Jana Marie Vianneye. Je každému jasné, že Mariina svatost byla pro neposkvrněnost a uskutečnění celého Božího plánu nesrovnatelně větší.- Tato zmínka zde je jen pro snadnější pochopení skutečnosti.

Přirozená tělesná smrt symbolizuje umírání všem pozemským věcem. Při vzpomínce na Mariin konec života, bychom měli mít na mysli i vlastní opouštění toho, pro co žije svět. "Kristus za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal." (2 Kor ,15) Dnešní slavnost má nás nasměrovat k životu v nebi, kde v den posledního soudu máme přijmout oslavené tělo podobající se Kristovu a Mariinu. Ale už dnes musíme proto něco udělat, jak radí ap. Pavel ve výše citovaném listu do Korintu. V něm také připomíná: "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové!" (2Kor 5,17)

Den Mariina nanebevzetí je ztotožňován s dnem jejího úmrtí. Jako její Syn i ona prošla smrtí, nad níž zvítězila účastí v Jeho vítězství. 

 

 
Nahoru